സാങ്കേതിക പിന്തുണ വീഡിയോകൾ

വീട് / സാങ്കേതിക പിന്തുണ വീഡിയോകൾ
https://www.youtube.com/embed/REa3xb3Ffd8
WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ Step1 X മോട്ടർ
https://www.youtube.com/embed/ncnbcERAqmE
WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ ഘട്ടം 2 Y മോട്ടോർ
https://www.youtube.com/embed/AcmFk4No1Fs
WER ES3202 ഇക്കോ സോളിന്റ് പ്രിന്റർ ഘട്ടം 3 ലംബ
https://www.youtube.com/embed/rCG7lAWg9Hg
ഹെഡ് 2 വിന്യാസ WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ ഘട്ടം 4 head1
https://www.youtube.com/embed/uUGphzolJ6Y
WER ES3202 ഇക്കോപ്ലോൺ പ്രിന്റർ ഘട്ടം 5 head1 ലേക്ക് head2 ലേക്ക്
https://www.youtube.com/embed/lzDi-DoOl0Y
WER ES3202 ഇക്കോ സോളിന്റ് പ്രിന്റർ സ്റ്റെപ്പ് 6 ബി ദിശ
https://www.youtube.com/embed/e1xw4eK5JhA
WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ സ്റ്റെപ്പ് മീഡിയ മീഡിയ സ്പീഡ്
https://www.youtube.com/embed/HOBSKdVbcFE
WER ES3202 ഇക്കോ സോളിന്റ് പ്രിന്റർ ഇമ്പോർട്ട് വോർവ് വീഡിയോ
https://www.youtube.com/embed/lXFBy1YM0ww
തല വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം വേണ്ടി മാനുവൽ
https://www.youtube.com/embed/FSFWxC-9bsQ
തല വൃത്തിയാക്കലും സംരക്ഷണവും
https://www.youtube.com/embed/nOWQvhC5noA
നിറം ചിത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം
https://www.youtube.com/embed/ZZuiCByhVGA
A1 UV പ്രിന്റർ SUCK INK
https://www.youtube.com/embed/OXXhoy15HzI
A1 UV 7880 INK ലവേർ
https://www.youtube.com/embed/kEN8C2_anyg
ഘട്ടം 5: A1 UV 7880 ഇൻസ്പ്രൈസ് പ്രിൻറ് ഹെഡ്
https://www.youtube.com/embed/YKmBnpi-j8o
STEP 4 A1 UV 7880 PRINT ഹെഡ് ക്ലീനിംഗ് പ്രോസസ്സ്
https://www.youtube.com/embed/nit_UObSCro
ഘട്ടം 3: A1 UV 7880 ഇൻകാംഷെയർ ആരംഭിക്കുക
https://www.youtube.com/embed/lcez3Dh-WCM
A1 UV 7880 START PRINT STEPS
https://www.youtube.com/embed/geK0q1SC6Xk
EPSON DX4, DX5 / RICOH GH2220, GEN5 / XAAR / SPECTRA / POLARIS എന്നിവയ്ക്കായി Ultrasonic Printer Head Cleaning Machine

WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ Step1 X മോട്ടർ

WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ ഘട്ടം 2 Y മോട്ടോർ

WER ES3202 ഇക്കോ സോളിന്റ് പ്രിന്റർ ഘട്ടം 3 ലംബ

ഹെഡ് 2 വിന്യാസ WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ ഘട്ടം 4 head1

WER ES3202 ഇക്കോപ്ലോൺ പ്രിന്റർ ഘട്ടം 5 head1 ലേക്ക് head2 ലേക്ക്

WER ES3202 ഇക്കോ സോളിന്റ് പ്രിന്റർ സ്റ്റെപ്പ് 6 ബി ദിശ

WER ES3202 ഇക്കോ സോല്ലോന്റ് പ്രിന്റർ സ്റ്റെപ്പ് മീഡിയ മീഡിയ സ്പീഡ്

WER ES3202 ഇക്കോ സോളിന്റ് പ്രിന്റർ ഇമ്പോർട്ട് വോർവ് വീഡിയോ

തല വൃത്തിയാക്കൽ യന്ത്രം വേണ്ടി മാനുവൽ

തല വൃത്തിയാക്കലും സംരക്ഷണവും

നിറം ചിത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം

A1 UV പ്രിന്റർ SUCK INK

A1 UV 7880 INK ലവേർ

ഘട്ടം 5: A1 UV 7880 ഇൻസ്പ്രൈസ് പ്രിൻറ് ഹെഡ്

STEP 4 A1 UV 7880 PRINT ഹെഡ് ക്ലീനിംഗ് പ്രോസസ്സ്

ഘട്ടം 3: A1 UV 7880 ഇൻകാംഷെയർ ആരംഭിക്കുക

A1 UV 7880 START PRINT STEPS

EPSON DX4, DX5 / RICOH GH2220, GEN5 / XAAR / SPECTRA / POLARIS എന്നിവയ്ക്കായി Ultrasonic Printer Head Cleaning Machine